LonnekerLand

Stichting Lonneker Land
zoneNetwerkstad en Lonneker Landshelterkiewik

Vliegveldgebied
Het vliegveld ligt middenin een gebied tussen Oldenzaal, Hengelo, Enschede, Dinkelland en Losser dat sinds enige tijd bekend staat als Lonneker Land.
In de figuur is het aangeduid als Park vanwege zijn landschappelijke waarde. Aan drie zijden is het omringd door Netwerkstad met zijn woonwijken en industrieterreinen.
Met de overblijvende zijde grenst het Park aan Nationaal Landschap NO-Twente.
Wij wensen de toekomst van het vliegveld te beschouwen vanuit enerzijds de welvaart en het welzijn van de burgers van Netwerkstad,
anderzijds vanuit de nauw daaraan verbonden waarde van natuur en landschap in het Park, de directe omgeving van het vliegveld.
Er is vanuit natuurbeleving weinig reden om startbanen en andere infrastructurele werken te verwijderen. Zij vormen een aandenken aan een heftig verleden en dienen voor een deel als zodanig behouden te blijven.
Als zij op den duur geen nieuwe bestemming vinden en ongewenst blijken te zijn, kunnen ze in een langjarig programma verwijderd worden. 


Cultuur in het landschap 1, Waterlandgoed

In 2003 is voor Vitens en Waterschap Vechtstromen door de Esselink Stichting een project voorgesteld genaamd Waterlandgoed Enschede.
In dit project werd voorgesteld op de locatie van het waterwingebied van Vitens aan de Weerseloseweg een recreatief park in te richten, met als hoofdzaak een bijzondere tuin waar het draait om water, objecten daarin of daaromheen en om het plezier dat de bezoeker daarvan kan hebben.
Op een congres daarover werd lovend gesproken van het Versailles van Enschede met monumentale waterbekkens, kunstwerken en nadrukkelijk geaccentueerde pompmechanismen.
Nu het Vitens-plan is afgelast, pleiten Groen Beraad en de Stichting Lonneker Land ervoor om het waterwingebied zoveel mogelijk te behouden en in te richten als een recreatief waterlandgoed met monumentale kunst.