LonnekerLand

Stichting Lonneker Land

logoll

Het gebied
Tussen Oldenzaal, Hengelo, Enschede en Losser ligt een ruitvormig gebied met karakteristiek landschap en hoge natuurwaarde. Het gebied is een uitloper van het Nationale Landschap NO-Twente en valt grotendeels onder Natuur Netwerk Nederland, NNN.
Omdat wij dit landschap en zijn natuur zeer waarderen, willen we de kwaliteit ervan behouden en, waar nodig, herstellen.
Het gebied omvat vele landgoederen en een agrarisch gebied met cultuurhistorisch interessante boerenerven, essen en maten, reeds beschreven in de Middeleeuwen.
De ontwikkeling via marken met hun essen en woeste gronden heeft op talloze plaatsen zijn sporen nagelaten.
We willen deze band met het verleden bewaren en herkenbaar maken in het landschap.

De ruit wordt aan drie zijden omringd door stedelijk gebied. Recreatie in het betreffende gebied speelt een grote rol in het welbevinden van vele burgers van dit omliggende stedelijk gebied. Daardoor zijn ook zij, naast de bewoners van het gebied, stakeholder.
Daarom willen we extensieve recreatie bevorderen en het gebied -onder voorwaarden- meer toegankelijk maken.

Niet alleen de terreinen behorend tot Landschap Overijssel en Natuurmonumenten leveren natuurbeleving. Ook de overige landgoederen én de agrarische bedrijven dragen daar substantieel aan bij. Helaas delen laatstgenoemden in de algehele malaise van het boerenbedrijf. Daarmee worden karakter en kwaliteit van het gebied aangetast.
Daarom willen we het toekomstperspectief van de boeren bevorderen door het propageren van Groene Diensten, zorg en recreatie.

Het vliegveld en zijn omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden via relaties op het vlak van het landschap, NNN, het watersysteem en de cultuurhistorie.
Daarom zijn we van mening dat de herbestemming van het vliegveld in sterke samenhang met deze omgeving moet plaats vinden.
Dit betekent een bestemming met natuurterreinen, landgoederen en agrarische bedrijven, aangevuld met extra mogelijkheden voor recreatie.
Voorts beogen we herstel van de oude beeklopen en een retentiegebied. Overige activiteiten, gebruik makend van de bestaande gebouwen, zijn in bescheiden mate welkom, mits zij geen negatieve invloed op natuur, landschap en recreatie hebben.