LonnekerLand

Stichting Lonneker Land
lonnekerlnd

De Stichting Lonneker Land is een stichting die het wel en wee van o.a. Enschede-Noord aan het hart gaat.

Doel
Een aantal jaren geleden vatte een werkgroep het plan op om een visie te ontwerpen voor het ruitvormige gebied tussen Oldenzaal, Hengelo, Enschede en Losser, gericht op behoud en bescherming van historische, landschappelijke en natuurlijke waarden. Het resultaat was de oprichting van de Stichting Lonneker Land en een voorstel tot instelling van een landschapspark.

Sinds Defensie zich heeft teruggetrokken uit Twente moest een goede bestemming voor het vliegveld gevonden worden. De Stichting Lonneker Land ontvouwt hier een visie gebaseerd op een analyse van het vliegveld en van het omringende landschapspark. Omdat het vliegveld middenin het landschapspark ligt en er relaties mee heeft op het vlak van het landschap, Natuur Netwerk Nederland, het watersysteem en cultuurhistorie is de Stichting van mening dat de herbestemming van het vliegveld niet geïsoleerd mag plaatsvinden maar in zeer sterke samenhang met de omgeving: de omgeving moet sturend zijn op de ontwikkelingen van het vliegveld.

Verduurzaming in Twente, energietransitie
Bijgaand het Manifest dat mede door Lonneker Land tot stand is gekomen. 26 organisaties zijn medeondertekenaar, een mooi resultaat. Het Manifest is toegezonden aan de gemeentebesturen in Twente.
20220310_Manifest_Twente.pdf

Inspreken Bestemmingsplan Vliegveld-Midden 2021
Inspreektekst_SLL_20211005.pdf

Burgerparticipatie
Op 5 oktober 2021 begon in de commissie Noord van de Gemeenteraad de behandeling van het nieuwe bestemmingsplan van een gedeelte van het voormalig terrein van de vliegbasis Twente. Vele insprekers maakten bezwaar tegen het veelvuldig lawaai dat door deze vergunning mogelijk wordt gemaakt voor ondernemer Van Eck.
Mede namens Lonneker Land sprak Geertjan Takkenkamp de volgende woorden, zie
20211005_Participatie=========================================
Zie ook onderstaande website van STIL:
Stichting Lonnekerberg, STIL: www.lonnekerberg.nl
Nieuw Bestemmingsplan Vliegveld 2021. Bescherm de Lonnekerberg en de nieuwe natuur!